ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Portex Verpakkingen BV

Ermelo, 16 mei 2018

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden (‘Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden’) wordt verstaan onder: Portex Verpakkingen: Portex Verpakkingen B.V. en/of haar groepsmaatschappijen, dan wel enige vennootschap die met Portex Verpakkingen nu dan wel in de toekomst in een groep verbonden is.

Producten: zaken alsmede diensten.

Opdrachtgever: degene die Producten wenst af te nemen van Portex Verpakkingen en handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Dienst: werkzaamheden zoals maar niet beperkt tot onderhoud, advies en inspectie.

Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Portex Verpakkingen en Opdrachtgever ter zake de levering van Producten alsmede elke aanvulling of wijziging daarop.

2. Toepasselijkheid

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen van Portex Verpakkingen en op alle overige tussen de Opdrachtgever en Portex Verpakkingen geldende rechtsbetrekkingen. Eventueel van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen dienen in alle gevallen uitdrukkelijk en schriftelijk te worden overeengekomen.

2. Toepasselijkheid van enige door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden en/of inkoopvoorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Aanbiedingen en overeenkomst

1. Aanbiedingen, welke van Portex Verpakkingen uitgaan, zijn niet bindend. Zij zijn vrijblijvend, voor zover het tegendeel niet ondubbelzinnig blijkt.

2. In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, normalisatiebladen en dergelijke vermelde gegevens zijn slechts indicatief en niet bindend, behalve voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekende Overeenkomst of een door Portex Verpakkingen ondertekende opdrachtbevestiging, onverlet de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever voor door hem verstrekte gegevens. Geringe maatverschillen, of ten bate van een goede uitvoering gewenste ondergeschikte wijzigingen in constructie of onderdelen, blijven voorbehouden.

3. Een Overeenkomst komt tot stand na ondertekening van de Overeenkomst en/of schriftelijke opdrachtbevestiging door Portex Verpakkingen.

4. De door Portex Verpakkingen uitgebrachte aanbieding alsmede door haar verstrekte ontwerpen, tekeningen, draaiboeken en presentaties blijven haar eigendom en dienen, indien geen opdracht met Portex Verpakkingen tot stand komt, onverwijld aan haar te worden teruggezonden. Zij mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Portex Verpakkingen geheel noch ten dele worden gebruikt en/of gekopieerd, dan wel op enige andere wijze worden vermenigvuldigd noch aan derden ter inzage worden gegeven.

5. De Opdrachtgever staat ervoor in, dat gegevens betreffende de door Portex Verpakkingen gebezigde fabricage en/of constructiemethoden niet aan derden worden getoond, bekendgemaakt en/of gebruikt.

6. Portex Verpakkingen behoudt zich het recht voor om kosten die in verband met een (eventuele) aanbieding en/of Overeenkomst door Portex Verpakkingen gemaakt zijn aan de Opdrachtgever door te berekenen.

4. Prijzen

1. Alle door Portex Verpakkingen gehanteerde prijzen en prijsopgaven zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden geheven. Tenzij anders overeengekomen zijn de door Portex Verpakkingen in haar offertes of opdrachtbevestigingen aan Opdrachtgever opgegeven prijzen af fabriek/magazijn.

2. Indien gewenst door de Opdrachtgever zal, nadat hiervoor door de Opdrachtgever opdracht is verstrekt en door Portex Verpakkingen de opdracht is aanvaard, Portex Verpakkingen zorgdragen voor vervoer naar de plaats van bestemming op het terrein en/of in het gebouw van de Opdrachtgever, mits de betreffende zaken met een voor plateauwagens en pallettrucks voldoende grote lift en overigens zonder enige belemmering kunnen worden vervoerd naar de interne plaats van bestemming. Portex Verpakkingen berekent voor deze dienst en eventuele montagekosten een minimum bedrag gelijk aan eenmaal de voorrijkosten en een half manuur.

3. Indien op verzoek van de Opdrachtgever de levering wordt uitgesteld tot na de leveringsdatum, dan wel indien de Opdrachtgever verzoekt tot levering van de Producten voor de leveringsdatum dan heeft Portex Verpakkingen recht op vergoeding van de voor haar door dit uitstel respectievelijk door deze bespoediging voortvloeiende kosten, alsmede van vergoeding van de wettelijke rente over de prijs van de in het uitstel betrokken Producten. Uitstel van levering schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op. Portex Verpakkingen behoudt zich het recht voor om uit de vertraging voortvloeiende schade te vorderen.

4. Indien de aanvoer op of bij de plaats van levering door het ontbreken van bestrating of een verharde weg, dan wel door andere omstandigheden extra arbeidsuren vergt, dan wel dat Portex Verpakkingen hierdoor extra kosten moet maken, dan komen deze extra uren en kosten voor rekening van de Opdrachtgever en is Portex Verpakkingen gerechtigd deze uren en kosten afzonderlijk bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.

5. Wijzigingen in inkoopprijzen, loonkosten, kostprijzen van grondstoffen en/of materialen, sociale- en overheidslasten en/of andere kosten voor zover deze betrekking hebben op de overeengekomen prestatie kunnen te allen tijde door Portex Verpakkingen aan de Opdrachtgever worden doorberekend. Indien de prijs binnen drie maanden na totstandkoming van een Overeenkomst wordt gewijzigd, heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden.

5. Levering en uitvoering

1. De opgaven van leveringstermijnen in aanbiedingen, orderbevestigingen en/of Overeenkomsten worden naar beste weten gedaan en worden door Portex Verpakkingen zoveel mogelijk in acht genomen, doch zij zijn niet bindend en betreffen nimmer een fatale termijn. Portex Verpakkingen komt door het enkele overschrijden hiervan niet in verzuim noch leidt dit tot enige aansprakelijkheid aan de zijde van Portex Verpakkingen. Bij overschrijding van deze termijnen zal Portex Verpakkingen tijdig in overleg treden met de Opdrachtgever.

2. Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, af fabriek/magazijn. Portex Verpakkingen heeft aan haar leveringsverplichting voldaan door de Producten éénmaal af fabriek/magazijn dan wel op de overeengekomen locatie en op het overeengekomen tijdstip aan Opdrachtgever aan te bieden. Onder leveringen wordt mede verstaan: overeengekomen deelleveringen.

3. Portex Verpakkingen behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst in gedeelten te leveren en deze deelleveringen separaat te facturen.

4. De levertijd gaat in op het laatste van de navolgende tijdstippen:

a. de dag of week zoals vermeld op de opdrachtbevestiging;

b. de dag van ontvangst door Portex Verpakkingen van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.;

c. de dag van ontvangst door Portex Verpakkingen van hetgeen volgens de Overeenkomst voor het aanvangen van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

5. De Opdrachtgever is verplicht tot afname van de door hem gekochte Producten op de in artikel 5 lid 2 omschreven plaats en op het overeengekomen tijdstip. Indien de Opdrachtgever dit nalaat, dan is Portex Verpakkingen gerechtigd om zonder ingebrekestelling betaling van de overeengekomen koopprijs van de niet afgenomen Producten te vorderen en worden deze Producten geacht door de Opdrachtgever van Portex Verpakkingen te zijn afgenomen, waarna zij voor rekening en risico van de Opdrachtgever en tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten worden opgeslagen. Een en ander onverminderd de aan Portex Verpakkingen verder toekomende rechten.

6. Annulering van de Overeenkomst kan slechts plaatsvinden na overleg met en na schriftelijke instemming van Portex Verpakkingen onder de door Portex Verpakkingen gestelde voorwaarden.

6. Facturering & Betaling

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal facturering voor Overeenkomsten geschieden middels een factuur bij levering.

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling te geschieden op de door Portex Verpakkingen aangegeven wijze binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder verrekening uit welke hoofde dan ook.

3. Bij overschrijding van de hiervoor genoemde termijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. In dat geval is de Opdrachtgever vanaf de dag van het verzuim een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

4. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is hij bovendien de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten belopen tenminste 15% van de nog verschuldigde hoofdsom met een minimum van €200,- (zegge: tweehonderd euro).

5. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen welke het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat die voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6. Indien en voor zover er volgens de Opdrachtgever gebreken kleven aan een geleverd product, is hij niet gerechtigd betaling te weigeren of zijn betalingsverplichting op te schorten met betrekking tot Producten uit dezelfde zending of levering waaromtrent geen klachten kenbaar zijn gemaakt.

7. De Opdrachtgever is verplicht om op eerste verzoek van Portex Verpakkingen terstond en in de door Portex Verpakkingen gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor alle verplichtingen van de Opdrachtgever. Zolang de Opdrachtgever hieraan niet voldoet is Portex Verpakkingen gerechtigd haar verplichtingen op te schorten.

7. Eigendomsvoorbehoud

1. Aan de Opdrachtgever geleverde Producten blijven eigendom van Portex Verpakkingen, zolang de Opdrachtgever niet al hetgeen door de Opdrachtgever aan Portex Verpakkingen uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigd is, met inbegrip van rente, kosten en vorderingen uit hoofde van tekortschieten in de nakoming van de Overeenkomst, volledig aan Portex Verpakkingen heeft voldaan.

2. Producten zijn voor risico van Opdrachtgever vanaf het ogenblik van levering c.q. aanbieding conform artikel 5 lid 2. In geval van uitgestelde levering conform artikel 4 lid 3 gaat het risico op de Opdrachtgever over op het moment waarop de Producten volgens de oorspronkelijke afspraak geleverd zouden worden.

3. Zolang de eigendom van de (af)geleverde zaken niet op Opdrachtgever is overgegaan is Opdrachtgever uitsluitend bevoegd tot eigen be-/verwerking of doorlevering van de afgeleverde Producten in de normale uitoefening van zijn bedrijf. Behoudens het hiervoor bepaalde, mag Opdrachtgever deze Producten niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen.

4. Op afgeleverde Producten die in eigendom van de Opdrachtgever zijn overgegaan en zich nog in handen van de Opdrachtgever bevinden, behoudt Portex Verpakkingen zich hierbij reeds nu voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237BW tot meerdere zekerheid van alle vorderingen die Portex Verpakkingen dan uit welken hoofde dan ook, nog tegen de Opdrachtgever mocht hebben. Portex Verpakkingen is te allen tijde gerechtigd en wordt hierbij door de Opdrachtgever onherroepelijk gemachtigd om de ter vestiging van dit pandrecht benodigde handelingen te verrichten (waaronder uitdrukkelijk begrepen het vestigen van het pandrecht bij authentieke of geregistreerde onderhandse akte) en daarbij ook namens de Opdrachtgever op te treden. De Opdrachtgever verplicht zich op verzoek van Portex Verpakkingen aan deze verpanding onverwijld zijn medewerking te verlenen.

5. De Opdrachtgever is verplicht om de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Portex Verpakkingen op de eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van de Opdrachtgever op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra Portex Verpakkingen te kennen geeft dit te wensen, door de Opdrachtgever aan haar worden verpand op de wijze, aangegeven in artikel 3:239BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Portex Verpakkingen tegen de Opdrachtgever. De laatste twee volzinnen van lid 4 van dit artikel zijn van toepassing.

6. Indien de Opdrachtgever met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Portex Verpakkingen tekortschiet of Portex Verpakkingen goede grond heeft te vrezen dat hij in de verplichtingen zal tekortschieten, is Portex Verpakkingen gerechtigd om eigenmachtig en zonder enige aansprakelijkheid jegens de Opdrachtgever, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten terug te nemen. Na terugneming zal de Opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

8. Reclamering en garantie

1. Reclamering inzake zichtbare gebreken dient de Opdrachtgever onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de levering middels een schriftelijk gespecificeerde mededeling bij Portex Verpakkingen te melden. Reclamering van niet zichtbare gebreken dient de Opdrachtgever onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk 14 dagen na het verstrijken van de in de leden 5 en 6 bedoelde garantietermijn, middels een schriftelijk gespecificeerde mededeling bij Portex Verpakkingen te melden.

2. Opdrachtgever dient binnen 14 dagen na ontvangst door Portex Verpakkingen van het beroep op garantie, Portex Verpakkingen in staat te stellen de desbetreffende zaak te onderzoeken.

3. Bij overschrijding van de hierboven genoemde termijnen vervalt elke aanspraak tegen Portex Verpakkingen ter zake van de betreffende gebreken. Rechtsvorderingen ter zake dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

4. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat Portex Verpakkingen in voor zowel de deugdelijkheid van het door haar geleverde product als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal bij normaal gebruik, zulks gedurende een termijn van 12 maanden na de levering zoals deze op grond van artikel 5 lid 2 heeft plaatsgevonden, met uitzondering van alle door Portex Verpakkingen van derden betrokken Producten en/of onderdelen waarvoor Portex Verpakkingen dezelfde garantie verstrekt als die welke Portex Verpakkingen van haar toeleverancier ontvangt, met een maximum van 12 maanden.

5. De leden 1 en 3 zijn van overeenkomstige toepassing op gebreken die hun oorzaak uitsluitend of overwegend vinden in ondeugdelijke montage/installatie door Portex Verpakkingen. Indien montage/installatie van het product door Portex Verpakkingen plaatsvindt, gaan de in de lid 1 bedoelde termijnen in op de dag dat de montage/installatie door Portex Verpakkingen is voltooid, met dien verstande dat in dat geval de garantietermijn in ieder geval eindigt indien 12 maanden na levering volgens artikel 5 lid 2 zijn verstreken.

6. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

a. de niet-inachtneming door de Opdrachtgever van bedienings- en/of onderhoudsvoorschriften dan wel van gebruik anders dan het voorziene normale gebruik;

b. normale slijtage;

c. montage/installatie of reparatie door derden en/of de Opdrachtgever;

d. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;

e. in overleg met of op uitdrukkelijke instructie van Opdrachtgever aangewende materialen en/of zaken dan wel door of namens de Opdrachtgever aangeleverde dan wel ter bewerking verstrekte materialen en/of zaken;

f. op uitdrukkelijke instructie van Opdrachtgever toegepaste werkwijzen en constructies.

7. Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Portex Verpakkingen gesloten Overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is Portex Verpakkingen met betrekking tot geen van deze Overeenkomsten tot enige garantie gehouden. Indien de Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Portex Verpakkingen tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden ter zake van het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.

8. Indien Portex Verpakkingen, om te voldoen aan haar garantieverplichtingen, onderdelen/Producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/Producten haar eigendom.

9. Indien Portex Verpakkingen onder de garantie materiaal- en/of constructiefouten heeft laten herstellen of de desbetreffende Producten heeft vervangen, is zij van haar garantieverplichtingen volledig gekweten en zal zij niet ‘ tot enige verdere (schade)vergoeding zijn gehouden, tenzij de schade voortvloeit uit opzet of grove schuld van Portex Verpakkingen, haar werknemers of door haar ingeschakelde derden, of de aansprakelijkheid voortvloeit uit Titel 3 Afdeling 3 Boek 6 BW. Evenmin kan de Opdrachtgever op grond van de gebleken materiaal- en/of constructiefouten ontbinding van de Overeenkomst vorderen, tenzij in redelijkheid van de Opdrachtgever niet kan worden verwacht dat zij de Overeenkomst in stand laat.

9. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Portex Verpakkingen is beperkt tot nakoming van de in artikel 8 omschreven garantieverplichtingen.

2. Behoudens grove schuld aan de zijde van Portex Verpakkingen, de toepasselijkheid van de wettelijke bepalingen betreffende productaansprakelijkheid zoals deze voor het uitvoeren van de betreffende EU-richtlijn zijn vastgesteld, alsmede behoudens het bepaalde in lid 1 is alle aansprakelijkheid van Portex Verpakkingen, zoals voor (doch niet beperkt tot) bedrijfsschade, andere indirecte schade (waaronder gevolgschade) en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten. Op deze uitsluiting zal geen beroep worden gedaan indien een zodanig beroep in voorkomend geval tot een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar resultaat zou leiden.

3. Zonder op enige wijze af te doen aan het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde is Portex Verpakkingen niet aansprakelijk voor enig gebrek in de levering van de Producten die het gevolg is van de onjuistheid en/of onvolledigheid van de door Opdrachtgever opgegeven gegevens.

4. Portex Verpakkingen is evenmin aansprakelijk voor: – schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de Opdrachtgever verstrekte gegevens; – beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabrikaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.

5. Indien Portex Verpakkingen, zonder voor de montage van de Producten een opdracht te hebben verkregen, wel bij de montage hulp en bijstand – van welke aard ook – verleent, geschiedt dit voor risico van de Opdrachtgever.

6. Opdrachtgever vrijwaart Portex Verpakkingen respectievelijk stelt Portex Verpakkingen schadeloos ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van de schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Portex Verpakkingen in deze voorwaarden in de verhouding met de Opdrachtgever is uitgesloten.

7. Portex Verpakkingen is niet verantwoordelijk voor de bruikbaarheid van Producten voor de Opdrachtgever, alsmede voor enige door het gebruik van Producten veroorzaakte schade, indien Producten door de Opdrachtgever op een andere wijze worden gebruikt of voor een andere toepassing worden aangewend dan vermeld in de productspecificaties.

8. Portex Verpakkingen is niet aansprakelijk voor verstrekte of nog te verstrekken adviezen, tenzij deze uitdrukkelijk voorwerp zijn geweest of zullen worden van een schriftelijke (advies)Overeenkomst indien en voor zover deze Overeenkomst in aansprakelijkheid van Portex Verpakkingen voorziet.

9. De aansprakelijkheid van Portex Verpakkingen veroorzaakt door tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat op de factuur vermeld staat en dat Portex Verpakkingen in rekening heeft gebracht bij de Opdrachtgever ter zake van de levering van de Producten alsmede tot het bedrag dat door een verzekeraar onder de betreffende verzekering wordt uitgekeerd.

10. Intellectuele eigendom en know-how

1. Alle intellectuele eigendomsrechten en know-how in verband met de Producten blijven bij Portex Verpakkingen berusten, tenzij schriftelijk anders tussen Portex Verpakkingen en de Opdrachtgever is overeengekomen. Het voorgaande geldt ook in het geval dat Portex Verpakkingen speciaal voor de Opdrachtgever Producten tot stand brengt en de Opdrachtgever daarvoor heeft betaald.

2. Het auteursrecht op door Portex Verpakkingen verstrekte adviezen, tekeningen, draaiboek, afbeeldingen, modellen, schetsen, inrichtingsvoorstellen, presentaties, productspecificaties en omschrijvingen blijft altijd aan Portex Verpakkingen voorbehouden.

3. Indien Portex Verpakkingen en de Opdrachtgever schriftelijk overeenkomen dat de intellectuele eigendomsrechten bij de Opdrachtgever berusten verleent de Opdrachtgever Portex Verpakkingen een onbeperkte, wereldwijde licentie om de betreffende Producten onder eigen naam te produceren en exploiteren, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Indien zulks schriftelijk is overeengekomen zal Portex Verpakkingen voor voornoemde exploitatie een vergoeding verschuldigd zijn.

4. Indien en zolang de intellectuele eigendomsrechten op de Producten bij Portex Verpakkingen berusten zal de Opdrachtgever zich onthouden van enige inbreuk op deze intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het registreren van enig intellectueel eigendomsrecht, het claimen van enig intellectueel eigendomsrecht als diens eigendom en het produceren en/of exploiteren van de Producten zonder voorafgaande toestemming van Portex Verpakkingen.

5. Indien en zolang de intellectuele eigendomsrechten bij Portex Verpakkingen berusten neemt Portex Verpakkingen alle redelijkerwijs te vergen voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat geleverde Producten in strijd komen met enig in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom van derden. Indien desondanks aan Portex Verpakkingen verwijt valt te maken dat inbreuk op een dergelijk recht wordt gemaakt zal Portex Verpakkingen, onverminderd de in artikel 9 bepaalde grenzen, naar haar eigen keuze het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten terugnemen, zorg dragen dat de Opdrachtgever het geleverde, of een gelijkwaardig ander product, ongestoord kan blijven gebruiken, dan wel de Opdrachtgever vrijwaren voor de kosten van juridische bijstand in verband met de verdediging tegen een dergelijke inbreuk.

6. Het in het lid hiervoor bepaalde geldt slechts indien de Opdrachtgever Portex Verpakkingen binnen 2 maanden nadat de Opdrachtgever van een aanspraak van een in dat lid genoemde derde kennis heeft genomen Portex Verpakkingen hiervan schriftelijk op de hoogte brengt, Portex Verpakkingen in staat stelt om zelfstandig voor haar belangen ten opzichte van degene die de rechten van intellectuele eigendom geldend maakt, op te komen en de Opdrachtgever volledige medewerking verleent in verband met de verdediging tegen een dergelijke inbreuk.

7. De in de leden hiervoor genoemde maatregelen in geval van inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht van een derde zijn de enige maatregelen die Portex Verpakkingen daaromtrent verplicht zal zijn te nemen, de Opdrachtgever heeft geen andere rechten en/of aanspraken jegens Portex Verpakkingen in dat verband.

8. Opdrachtgever zal zich onthouden van gebruik van door Portex Verpakkingen geëxploiteerde handelsmerken of gebruik van soortgelijk beeld-, klank- , vorm-, of woordaanduidingen en/of combinaties, ongeacht het al dan niet bestaan van een depot dienaangaande, tenzij het gebruik door Portex Verpakkingen schriftelijk is toegestaan.

11. Geheimhouding

1. Partijen zullen zowel in de precontractuele fase, waaronder mede begrepen het offertestadium, als tijdens de Overeenkomst, als na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding betrachten ten aanzien van alle informatie van vertrouwelijke aard die hen in verband met de aanbieding en Overeenkomst ter kennis komt.

12. Niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht)

1. In geval van overmacht heeft Portex Verpakkingen het recht hetzij nakoming van haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten, hetzij de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn jegens de Opdrachtgever of derden, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van Portex Verpakkingen.

2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: elke buiten de invloed van Portex Verpakkingen liggende of elke voor haar redelijkerwijs niet voorziene omstandigheid, die de nakoming van de verplichtingen van de Overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Onder dergelijke omstandigheden zijn onder meer begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, rellen, of andere verstoringen van de publieke orde, brand, natuurrampen, staking, (beperkende) overheidsmaatregelen, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen, bedrijfsstoornissen, alsmede het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden van wie Producten worden ontvangen.

13. Opschorting, ontbinding

1. Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit een met Portex Verpakkingen gesloten Overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de Opdrachtgever in staat is zijn contractuele verplichtingen jegens Portex Verpakkingen te voldoen, is Portex Verpakkingen gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van iedere met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst op te schorten, hetzij deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten.

2. Mocht een van partijen surseance van betaling aanvragen of in staat van faillissement worden verklaard, dan heeft de wederpartij het recht om de gesloten Overeenkomsten door schriftelijke kennisgeving te ontbinden, dan wel aan hem de keuze om de nakoming van zijn verplichting op te schorten. Alle aan de tot opzegging gerechtigde partij verschuldigde betalingen worden alsdan dadelijk opeisbaar. Overigens blijven de rechten ter zake van niet-nakoming van verbintenissen onverkort aan de betreffende partij voorbehouden.

14. Vrijwaring

1. De Opdrachtgever vrijwaart Portex Verpakkingen jegens aanspraken van derden, medewerkers van de Opdrachtgever daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van de Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie en zal Portex Verpakkingen schadeloos stellen voor alle kosten, schaden en interesses, die ten laste van Portex Verpakkingen mochten komen als gevolg van aanspraken van voornoemde derden jegens Portex Verpakkingen voor de door Portex Verpakkingen ten behoeve van de Opdrachtgever geleverde Producten, verrichte Diensten en geleverde adviezen, een en ander met inachtneming van de wettelijke bepalingen.

15. Bewijs

1. Behoudens tegenbewijs zijn ten aanzien van de (uitvoering van de) Overeenkomst de administratieve gegevens van Portex Verpakkingen beslissend.

16. Geschillen en toepasselijk recht

1. Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Opdrachtnemer gevestigd is, behoudens de bevoegdheid van partijen om een kort geding aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in een ander arrondissement.

2. Voor alle aangelegenheden waarin deze Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking en gelden de overige aangelegenheden en bepalingen onverlet.

3. De Nederlandse versie van deze Leveringsvoorwaarden is bindend en prevaleert boven enige vertaling.

PORTEX VERPAKKINGEN B.V.
Lokhorstweg 13a-27
3851 SE  ERMELO

Postbus 254
3850 AG  ERMELO

T: +31 (0)341 56 33 44
F: +31 (0)341 55 40 52

E: [email protected]
W: www.portex..nl

KvK nummer: 05043074
BTW nummer: NL007884424B01
IBAN:NL27INGB0657586978
BIC: INGBNL2A

Bel ons